Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna je soubor menšího či většího počtu solárních panelů, střídače či střídačů, podpůrných a jistících prvků. Principem fotovoltaického systému je výroba elektrické energie ze slunečního záření pomocí křemíkových článků, které tuto energii mění na elektrickou. Takto vyrobená energie je následně distribuována do veřejné sítě a prodávána za předem stanovených výkupních cen.

Pro provozovatele fotovoltaického systému, používaného k distribuci elektřiny do veřejné sítě, je určitě důležité, jak se mu vynaložená investice zhodnotí. Z podpory vycházející z Energetického zákona vyplývá, že návratnost investice FV systému se pohybuje na hranici 7 až 9 let. Jedná se o velmi šetrný způsob výroby elektřiny k životnímu prostředí (eliminace emisí oxidu uhličitého způsobeného spalováním fosilních paliv). Pokud vezmeme úvahu, že slunce je nevyčerpatelný zdroj a že systém je téměř bezúdržbový s dlouhou životností, vychází nám ideální prostředek pro perspektivní budoucnost.

Sluneční elektrárnu můžete postavit na střeše svého rodinného domu, chaty, výrobní haly nebo třeba na poli.Rozlišujeme 3 základní formy fotovoltaické elektrárny podle způsobu dodávky elektrické energie do elektrorozvodné sítě:

Ostrovní systém
Jedná se formu bez připojení na elektrorozvodnou síť, tudíž o přímé spotřebování vyrobené energie a používá se především v místech, kde není možnost připojení na elektrickou přípojku.

Připojení na síť samostatnou přípojkou
Jak název napovídá, jedná se o zřízení samostatné přípojky solární elektrárny do distribuční sítě, vyrobenou energii prodáváme do sítě bez možnosti vlastní spotřeby. Samostatnou přípojku je zpravidla nutné zřídit u větších elektráren, které jsou vybudovány pouze za účelem zisku, a kde nedochází ke spotřebování vyrobené energie v místě její výroby. Rentabilitu samostatně stojících elektráren zaručuje garantovaná výkupní cena.
Připojení na samostatnou přípojku potřebuje většina elektráren stojících na „zelené louce“. Důvod je jednoduchý – většina luk a ostatních neobydlených pozemků není napojena na veřejnou distribuční síť, jak jistě sami víte.

Připojení na síť za využití tzv. zeleného bonusu.
Tento způsob je vhodný pro ty, co vyrobenou elektřinu mohou současně spotřebovat. 100% elektřiny vyrobenou vaší fotovoltaickou elektrárnou prodáváte do sítě, ale současně můžete spotřebovávat zcela zdarma. Distribuční společnosti mají ze zákona povinnost uhradit každou vyrobenou kWh. Měření proto probíhá na dvou elektroměrech jeden za fotovoltaickou elektrárnou a druhý elektroměr přípojky, který dokáže měřit ve dvou směrech ze sítě i do sítě.


KDE POSTAVIT FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNU ?

Nejjednodušším řešením je instalace na střechu. Odpadá starost se stavebním povolením a využije se plocha, která mimo ochrany před klimatickými vlivy není efektivně využita. Vybraná střecha však musí splňovat určité parametry – sklon, orientaci a vhodné rozměry. Kombinace těchto ukazatelů má zásadní vliv na efektivitu elektrárny.

ČR svou polohou nemůže nabízet takové záření jakou jsou jížní destinace, avšak svou polohou dává dobrý základ pro rychlou návratnost investice. Ideální poloha solárních panelů by měla být jižním směrem s odchylkou 10° - 15° na západ. Sklon solárních panelů by měl být 25°- 45°. Samozřejmě nesmí nic bránit slunečnímu záření.